Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

http://khaothi.tmu.edu.vn


Chức năng - Nhiệm Vụ

Chức năng - Nhiệm vụ của phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục được trích từ Quy định về hoạt động đảm bảo chất lượng của trường Đại học Thương Mại số 725/ QĐ-ĐHTM ngày 17/6/2019 và Quy định về hoạt động động khảo thí của trường Đại học Thương Mại số 923/ QĐ-ĐHTM ngày 16/8/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương Mại

1. Chức năng
Tham mưu, giúp Hiệu trưởng tổ chức quản lý, triển khai và thực hiện các nhiệm vụ về công tác khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục.

2. Nhiệm vụ
2a. 
Nhiệm vụ của Phòng KT&ĐBCLGD trong hoạt động khảo thí
1. Soạn thảo và trình Hiệu trưởng phê duyệt, ban hành các quy định, hướng dẫn về công tác khảo thí trong Trường.
2. Quản lý ngân hàng câu hỏi thi, đề thi kết thúc học phần dạng văn bản và tệp dữ liệu máy tính (file dữ liệu) của các đối tượng đào tạo đại học, sau đại học của Trường.
3. Thực hiện trộn, bốc thăm, in, nhân bản đề thi kết thúc học phần theo quy trình, lịch trình và các quy định về hoạt động khảo thí của Trường và thực hiện chế độ bảo mật đề thi theo quy định của pháp luật.
4. Giao đề thi, giấy thi/phiếu trả lời trắc nghiệm và nhận bài thi với cán bộ coi thi; làm phách, giao bài thi và đôn đốc các bộ phận liên quan chấm điểm, trả bài thi theo quy định.
5. Nhập điểm vào bảng điểm thi kết thúc học phần và lập bảng điểm học phần trên mạng theo quy định. Quản lý bảng điểm, bài thi kết thúc học phần của các trình độ, các hệ, các hình thức đào tạo trong Trường.
6. Làm đầu mối tổ chức chấm bài thi trắc nghiệm khách quan trên giấy bằng phần mềm chuyên dụng (nếu có).
7. Làm đầu mối tổ chức chấm lại bài thi học phần của hình thức thi tự luận, thi trắc nghiệm kết hợp theo đơn đề nghị của người học.
8. Phối hợp với trung tâm Công nghệ thông tin lấy dữ liệu và in Bảng điểm tốt nghiệp cho người học theo quyết định tốt nghiệp của nhà trường, xác nhậ kết quả học tập của người học.

9. Tham gia công tác tuyển sinh; tham gia các Hội đồng tuyển sinh các trình độ, các hệ, các hình thức đào tạo của Trường; Quản lý công tác chấm thi và làm thư ký chấm thi tuyển sinh đại học không chính quy theo sự phân công và điều hành của Hiệu trưởng.
10. Tổ chức hoạt động đảm bảo tài liệu, văn phòng phẩm cho các đợt tuyển sinh và thi kết thúc học phần các trình độ, các hệ, các hình thức đào tạo của Trường. 
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.


2b. Nhiệm vụ của Phòng KT&ĐBCLGD trong hoạt động đảm bảo chất lượng

1. Xây dựng, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn bản pháp quy của Bộ GD&ĐT về ĐBCL và xây dựng, phát triển hệ thống ĐBCL trong toàn Trường;
2. Xây dựng và tư vấn ban hành chiến lược, kế hoạch ĐBCL bên trong, xây dựng văn hóa chất lượng giáo dục, triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện hoạt động ĐBCL trong toàn Trường;
3. Tham mưu ban hành các quy định và hướng dẫn sử dụng các tiêu chí đánh giá, ĐBCL; hình thành văn hóa chất lượng trong giảng viên, cán bộ viên chức và người học của Trường;
4. Đầu mối và phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức định kỳ tự đánh giá, đăng ký kiểm định chất lượng Trường và CTĐT của Trường theo quy định của Bộ GD&ĐT với các tổ chức kiểm định chất lượng của Việt Nam và quốc tế thuộc danh mục các tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục đã được Bộ GD&ĐT ban hành; Lưu trữ và định kỳ cập nhật hệ thống minh chứng phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục; đề xuất và giám sát các đơn vị thực hiện các biện pháp cải tiến chất lượng giáo dục;
5. Xây dựng kế hoạch và làm đầu mối tổ chức triển khai thực hiện khảo sát đánh giá các điều kiện ĐBCL và CTĐT của Trường;
6. Hướng dẫn và đôn đốc việc thực hiện hoạt động ĐBCL của các đơn vị; Làm đầu mối, phối hợp hoạt động ĐBCL trong toàn trường;
7. Hướng dẫn các đơn vị thu thập, lưu trữ, lập hồ sơ minh chứng cho các đơn vị làm cơ sở cho hoạt động tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá;
8. Đầu mối tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm về công tác ĐBCL và tham gia các đợt tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác ĐBCL;
9. Báo cáo kết quả công tác ĐBCL theo yêu cầu của Ban Giám hiệu;
10. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây