Kế hoạch tự đánh giá 03 Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á
Kế hoạch tự đánh giá 03 Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á Kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA Kế hoạch tự đánh giá 03 Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á 26/06/2023