Giới thiệu chung

 
Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập ngày 27/08/2007. Trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 2010 phòng được đổi tên từ phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục thành phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục (KT&ĐBCLGD) được thành lập tháng 8 năm 2007 theo Quyết định số 615/TM-TCTTr ngày 23 tháng 8 năm 2007 của Hiệu trưởng trường Đại học Thương Mại, là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Thương Mại. Tổ chức và hoạt động của Phòng tuân theo các quy định của Điều lệ trường đại học, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Thương Mại và các quy định khác có liên quan. Phòng hiện có 23 cán bộ trong đó có 01 TS, 19 Thạc sỹ, 03 cử nhân.

Xem thêm