STTSố kí hiệuNgày ban hànhTrích yếuFile đính kèm
01 Quyết đinh 177/QĐ-ĐHTM 29/01/2024 Quy định về hoạt động khảo thí của Trường Đại học Thương mại ban hành kèm theo Quyết định số 177/QĐ-ĐHTM ngày 20/01/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
02 Quyết định 78/QĐ-TTg 14/01/2022 Phê duyệt chương trình "Phát triển hệ thống đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục đối với giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm giai đoạn 2022-2030 Tải tập tin 1
03 Quyết định 69/QĐ-TTg 15/01/2019 Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019-2025 Tải tập tin 1
04 955/TB-ĐHTM 05/08/2022 TB 955/TB-ĐHTM v/v rà soát, bổ sung hoàn thiện ngân hàng câu hỏi thi/ đề thi, ngân hàng đáp án câu hỏi thi/ đề thi và nội dung ôn tập thi các học phần năm học 2022-2023 Tải tập tin 1
05 280/QĐ-ĐHTM 07/03/2022 Quyết định số 280/QĐ-ĐHTM ban hành Quy định chế độ làm việc của viên chức hành chính, người lao động Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
06 283/QĐ-ĐHTM 07/03/2022 Quyết định số 283/QĐ-ĐHTM ban hành Quy định về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên chính quy trình độ đại học của Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
07 207/TB-ĐHTM 04/03/2022 TB 207/TB-ĐHTM vv Tổ chức thi kết thúc học phần HKII năm học 2021-2022 theo hình thức trực tuyến Tải tập tin 1
08 63/QĐ-ĐHTM 12/01/2022 Quyết định số 63/QĐ-ĐHTM ngày 12 tháng 01 năm 2022 về việc ban hành Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trongTrường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
09 62/QĐ-ĐHTM 12/01/2022 Quyết định số 62/QĐ-ĐHTM ngày 12 tháng 01 năm 2022 về việc ban hành Quy định hoạt động đảm bảo chất lượng Trường Đại học Thương mại Tải tập tin 1
10 1469/TB-ĐHTM 28/12/2021 TB 1469 v/v điều chỉnh một số nội dung trong công tác khảo thí học phần theo hình thức trực tuyến HKI 2021-2022 Tải tập tin 1