Giới thiệu chung

Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục được thành lập ngày 27/08/2007. Trong quá trình xây dựng và phát triển, năm 2010 phòng được đổi tên từ phòng Khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục thành phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng giáo dục Xem tất cả

Thư viện ảnh

Xem tất cả

Thư viện video

Xem tất cả