Kế hoạch tự đánh giá 03 Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á
Kế hoạch tự đánh giá 03 Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á Kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn AUN-QA Kế hoạch tự đánh giá 03 Chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Mạng lưới các trường Đại học Đông Nam Á 26/06/2023
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Trường tháng 02 năm 2023
Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Trường tháng 02 năm 2023 Kiểm định chất lượng Trường Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng Trường tháng 02 năm 2023 01/03/2023