Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 13
Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 13 Thông báo Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 13 20/06/2024
Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 12
Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 12 Thông báo Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 12 18/06/2024
Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 11
Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 11 Thông báo Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 11 18/06/2024
Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 10
Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 10 Thông báo Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 10 11/06/2024
Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 09
Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 09 Thông báo Kết quả chấm lại bài thi học phần kỳ 2 năm học 2023 - 2024 Lần 09 24/05/2024